SOSYAL KATMAN

İnsan Hakları ve Çalışma Koşulları

İş hayatındaki farkın “insanla” oluştuğuna inanmakta ve 2006’dan beri imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan İnsan Hakları İlkeleri ile uyum içerisinde hareket etmekteyiz. Borusan, çalışanlarının ve faaliyet gösterdiği toplumların tüm insan haklarına saygı duymakta ve çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve adil bir iş ortamı sunmayı kurumsal öncelikleri arasında görmektedir. Bu kapsamda tedarikçilerimizden de aynı anlayış ile hareket etmelerini beklemekteyiz.

İnsan Hakları

Tedarikçilerin kendi işlerinde ve tedarikçilerinin işlerinde tüm insan haklarını güvence altına almak için politika ve prosedürler geliştirmelerini ve uygulamalarını beklenmektedir. Borusan, bünyesinde ve tedarikçilerinin faaliyetleri sırasında gerçekleşebilecek insan hakları ihlallerine tolerans göstermemektedir.

Borusan olarak çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların tüm insan haklarına saygı duyuyor ve bu ilkeleri tedarikçilerimizin de benimsemesine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, tüm tedarikçilerden Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu’nda yer alan uluslararası inisiyatiflerin tüm ilkelerine uymaları ve gerekliliklerini yerine getirmeleri zorunlu tutulmaktadır. Uygulamada, tedarikçilerin kendi işlerinde ve tedarikçilerinin işlerinde tüm insan haklarını güvence altına almak için politika ve prosedürler geliştirmeleri ve uygulamaları beklenmektedir.

Çocuk İşçilik

Borusan tedarikçileri, hiçbir koşulda çalışanlarını zorunlu, insan ticaretine dayalı, ödünç, borç karşılığı ve diğer tüm yasadışı biçimlerdeki zorla çalıştırmayı önlemek ile yükümlüdür.

Çalışma Koşulları
Borusan’da tüm çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler adına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda Borusan tedarikçilerinin:

• Tüm çalışanları ile, üzerinde serbestçe anlaşmaya varılan ve belgelenmiş istihdam şartları uyarınca sözleşme yapması,

• Tüm çalışanlarına eşit, saygı ve onurlu şekilde davranış göstermesi,
Tüm çalışanlara saygı ve onurla davranılır. Her türlü şiddet eylemine karşı bir duruş sergilenerek zihinsel, fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz; ağır ya da hakaret içeren disiplin faaliyetleri, kötü muamele uygulanmaz ve uygulanmasına müsaade edilmez. İşe alma, tazminat, terfi, disiplin, fesih veya emeklilik dahil olmak üzere istihdamda ayrımcılık yoktur. Özellikle, ayrımcılığa karşı en savunmasız işçilerin haklarına dikkat edilmesi beklenmektedir.

Detaylar için lütfen Eşitlik ve Kapsayıcılık bölümüne bakınız.

• Tüm çalışanlarına adil bir ücret vermesi,
Tüm çalışanlara, hangisi daha yüksekse, yasal asgari standartları veya geçerli endüstri standartlarını karşılayan veya aşan ücretler, fazla mesai ücreti, sosyal haklar ve ücretli izinleri içeren toplam bir ücret paketi sağlanır ve – bulunması halinde – yasal olarak bağlayıcı toplu iş sözleşmeleri tarafından belirlenen ücretlendirme koşulları uygulanır.

• Tüm çalışanlarına makul çalışma saatleri uygulaması,
Çalışanların, çalıştıkları ülkenin kanunlarının izin verdiği normal ve fazla mesai saatlerinden fazla çalışması zorunlu değildir. Çalışanların tüm fazla mesai çalışmaları gönüllülük esasına dayalıdır.

• Tüm çalışanlarına sendikalaşma ve/veya sendikalara katılma ve toplu iş sözleşmesi haklarını kullanmalarında özgürlük tanıması
Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakları tanınmakta ve saygı duyulmaktadır. Çalışanlar, herhangi bir kuruluşa katılma veya katılmaktan kaçınma haklarını kullanırken yıldırılmaz veya taciz edilmez.

• Tüm çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlaması gerekmektedir.
İşe bağlı, iş sırasında veya işverenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir iş yeri sağlanır.

Detaylar için lütfen İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne bakınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Borusan tedarikçileri, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm önlemlerin alındığı bir iş ortamı sağlamakla ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulandığını denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Borusan tedarikçilerinin; ulusal ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarına ve düzenlemeleri ile yasal gerekliliklere uyum sağlaması, bu kapsamda gerekli denetim mekanizmalarını kurması ve periyodik denetimler yapması, sağlık ve güvenlik risklerini kaynağında yok edecek çalışmalar yapması ancak bunun yapılan işin mahiyeti gereği bilimsel ve teknik olarak mümkün olamadığı durumlarda sürekli olarak en aza indirmesi ve tesislerde çalışan taşeronlar, ziyaretçiler ve stajyerler de dahil olmak üzere işgücünün çalışma koşullarını iyileştirmesi beklenmektedir.

Borusan olarak sıfır iş kazası hedefimiz çerçevesinde tüm çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler adına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı önceliklerimiz arasında görmekteyiz.
Tedarikçilerimizin de bu anlayışımızı benimseyerek;

• Tüm yasal gerekliliklere tam olarak uyum sağlaması

• Yerel yasalara, sektör gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve çalışanların ‘sıfır kaza’ hedefiyle sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde çalışma taahhüdünün yer aldığı, resmi ve yazılı bir sağlık ve güvenlik politikasına sahip olması

• Sağlık ve güvenlik yönetim sistemine sahip olması
Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi, işyeri tehlikelerini belirlemek, riskleri değerlendirmek, kazaları ve zararlı durumlara ve maddelere maruz kalınmasını tamamen engellemek veya bunun işin mahiyeti gereği bilimsel ve teknik olarak mümkün olamadığı durumlarda azaltmak için ortaya konan prosedürlerdir. Sağlık ve güvenlik ile ilgili küresel olarak kabul gören standartlar ve sertifikalara İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirmesi ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği ve ILO-OSH 2001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin yönergeler örnek olarak verilebilir.

• Bununla birlikte kaza önleme, kazaya müdahale, acil durum prosedürleri ve koruyucu giysi ve ekipman kullanımı vb. konularda çalışanlarına eğitim vermesi

• İş kazalarını, ramak kala kazalar ya da meslek hastalıklarını önlemek adına projeler gerçekleştirmesi

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulandığının denetimini sağlaması gerekmektedir.

Eşitlik ve Kapsayıcılık
Borusan tedarikçilerinden; istihdam uygulamalarında ırk, ulusal köken, din, mezhep, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği veya siyasi bağlantı ve yasalarca yasaklanmış diğer herhangi bir özelliğe dayalı olarak ayrımcılık yapmaz.

Borusan olarak insan odaklı iş anlayışımızın temelinde kapsayıcılığı ve eşitliği ilke edinen bir çalışma ortamı yaratmaya önem veriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ayrımcılığın önüne geçmek, çeşitliliği desteklemek, fırsat eşitliği sağlamak ve kapsayıcı olmak adına üstün bir çaba göstermekteyiz.

Tedarikçilerimizin de bu anlayışımızı benimseyerek;
• Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya başka herhangi bir görüş, ulusal bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel yönelim sebepleriyle ayrımcılık yapılmaması

• Eşitlik ilkesi uyarınca işe alma, terfi, ücretlendirme gibi insan kaynakları süreçlerinde ayrımcılığın ortadan kaldırması

• Her türlü şiddet eylemine karşı bir duruş sergilenerek zihinsel, fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz; ağır ya da hakaret içeren disiplin faaliyetleri, kötü muamele uygulamamaları ve uygulanmasına müsaade etmemeleri beklenmekte olup ayrımcılık ve şiddetin önlenerek eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamının oluşturulması için politika, prosedür ve süreçlere sahip olmaları gerekmektedir.

Borusan tedarikçilerinin; cinsiyet başta olmak üzere ırk, ulusal köken, din, yaş, engellilik, medeni durum, cinsel yönelim gibi herhangi bir özellik temelinde olan her bir gruba eşit fırsatlar sunması ve tüm kesimleri etkin olarak paydaş grubu bünyesinde barındırması adına politika ve süreçler oluşturması ve gerekli aksiyonları alması gerekmektedir.

Borusan olarak toplumsal ve bireysel refahın fırsat eşitliğine koşulsuz bağlı olduğuna inanmaktayız. “Borusan Eşittir” anlayışımız ile başta toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın artması, ayrımcılığın önlenmesi ve her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda tedarikçilerimizin, insan kaynakları süreçlerinde bilinçsiz önyargıların ortadan kaldırılması için çalışmalar; cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın önlenmesi için oluşturulan süreçler gibi cinsiyet eşitliği başta olmak üzere toplumda yer alan birçok hassas kesimin iş hayatında aynı fırsatlara sahip olması adına çalışmalar yürütmesi beklenmektedir.

Toplumla İlişkiler
Borusan olarak toplumun ortak sorunlarının çözülmesine verdiğimiz önem doğrultusunda, doğal ve sosyal çevresiyle uyum içerisinde çalışan, örnek iş grubu modelimiz ile yerel toplulukar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza olumlu etki yaratmayı hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ulusal ve bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratmak hedefimiz doğrultusunda yaşadığımız toplumun refahını artırmayı ve her anlamda geliştirmeyi amaçlamakta, hayata geçirdiğimiz projelerle toplumdan aldığımızı yine toplumla paylaşma ilkesi ile hareket etmekteyiz.