YÖNETİŞİM KATMANI

Bu katman çerçevesinde belirtilmiş olan her bir konu başlığı uyarınca tedarikçiler, Borusan Grubu Sürdürülebilir Satın Alma Koşulları Taahhütnamesi kapsamında Borusan’nın belirlediği kurallara uyum ve beyan edeceğini taahhüt etmektedir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet

Borusan tedarikçileri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmaları, kolaylaştırıcı ödeme, haksız rekabet, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışları proaktif olarak önlemek için etkin süreçlere ve prosedürlere sahip olmak da dahil olmak üzere, faaliyetlerin yürütülmesinde ve idaresinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alır. Bu doğrultuda, tüm Borusan tedarikçileri kurumlarında var olan rüşvet, kolaylaştırıcı ödeme, yolsuzluk, çıkar çatışması ve haksız rekabet kuralları başta olmak üzere yönetişim katmanında takibi yapılan bu hususların Borusan yetkilisine beyan edilmesinden sorumludur.

Rüşvet, kuruluşun işlerinin yürütülmesi için dürüst olmayan, yasa dışı veya güveni kötüye kullanan bir aksiyon alınmasına teşvik olarak herhangi bir kişiye veya kişiden herhangi bir hediye, kredi, ücret, ödül veya başka bir avantajın teklif edilmesi veya alınmasıdır.

Kolaylaştırıcı Ödeme, rutin ve yasal olarak hak kazanılmış işlem ve hizmetleri hızlandırmak veya kolaylastırmak ya da süreci güvence altına almak amacıyla kamu görevlilerine yapılan ödemelerdir.

Yolsuzluk, küçük nüfuz kullanımından kurumsal rüşvete kadar değişen derecelerde birçok biçim alabilir. Emanet edilen gücün kişisel kazanç için kötüye kullanılması olarak tanımlanır. Bu sadece finansal kazanç değil, finansal olmayan avantajlar da anlamına gelebilir.

Çıkar Çatışması, bir kurumu konumu gereği temsil eden bir bireyin görevleri ve talepleri ile kişisel veya işle ilgili olan özel çıkarları arasındaki uyuşmazlık anlamına gelmektedir.

Haksız Rekabet, rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerde aykırı davranışlar ve ticari uygulamalardır.

Bununla birlikte şirketin bahsi geçen tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve etik iş ygulamalarını şirket bünyesinde yaygınlaştırması adına şirket genelinde etik konular kapsamında eğitim verilmesi beklenmektedir.

Etik

Borusan, tedarikçilerinden yasalara ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’na uyumu gözetmek ve etik iş uygulamaları farkındalığını teşvik etmek için kendi bünyelerinde etkili bir yönetişim, izleme ve iç kontrol sistemine sahip olmalarını zorunlu tutmaktadır.

Borusan, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görmekte; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini beklemektedir. Borusan’ın etik iş uygulamalarına yönelik yaklaşımının temel yönleri, Borusan Turuncu Rehber’de ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nda yer almaktadır. Amacımız, tedarik zincirlerimizin bu ilkeleri paylaşması ve bu gereksinime uygunluğunu gösteren nitelikteki ilke veya benzer politikaların iş uygulamalarına dahil edilmesidir. İlgili etik uygulamalarına dair belgelenmiş kanıtların Borusan temsilcilerine beyanı zorunlu tutulmaktadır.

Şirketlerin bünyelerinde ve tedarik zincirlerinde takip edilen yasalar çerçevesinde etik ilkeler çerçevesinde iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak için yönetişim, izleme ve iç kontrol mekanizmalarına sahip olmalıdırlar. Bu doğrultuda Borusan tedarikçilerinin etik, sorumlu ve dürüst iş yapma yöntemini belirleyen ve şirket çalışanları ile şirket adına hareket eden tüm temsilcilerin her türlü faaliyetlerinde uymakla yükümlü olduğu Davranış Kuralları (Code of Conduct)/çalışma ilkeleri veya Etik politikası bulunmalıdır.

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre şirketler insan haklarına saygı göstermekle sorumludur ve faaliyetleri olumsuz insan hakları etkilerine neden olduysa veya bu etkilere katkıda bulunduysa, bir çözüm sağlamaları beklenir. İşletmelerin faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları, şirketlerin çözüm üretme ve süreç iyileştirmelerini mümkün kılabilecekleri etkili bir süreç olarak tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda Borusan tedarikçilerinin etkilenen paydaşların ve hak sahiplerinin şikayette bulunabilecekleri ve bunları işletmeye iletmesini isteyebilecekleri bir şikayet mekanizmasına sahip olmalıdır.

Bununla birlikte tedarikçilerin etik ilke, politika ve davranış kuralların tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve etik iş uygulamalarını şirket bünyesinde yaygınlaştırması adına şirket genelinde etik konular kapsamında eğitim verilmesi beklenmektedir.Bu doğrultuda Borusan tedarikçilerinin etik, sorumlu ve dürüst iş yapma yöntemini belirleyen ve şirket çalışanları ile şirket adına hareket eden tüm temsilcilerin her türlü faaliyetlerinde uymakla yükümlü olduğu Davranış Kuralları (Code of Conduct)/çalışma ilkeleri veya Etik politikası bulunmalıdır.

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre şirketler insan haklarına saygı göstermekle sorumludur ve faaliyetleri olumsuz insan hakları etkilerine neden olduysa veya bu etkilere katkıda bulunduysa, bir çözüm sağlamaları beklenir. İşletmelerin faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları, şirketlerin çözüm üretme ve süreç iyileştirmelerini mümkün kılabilecekleri etkili bir süreç olarak tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda Borusan tedarikçilerinin etkilenen paydaşların ve hak sahiplerinin şikayette bulunabilecekleri ve bunları işletmeye iletmesini isteyebilecekleri bir şikayet mekanizmasına sahip olmalıdır.

Bununla birlikte tedarikçilerin etik ilke, politika ve davranış kuralların tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve etik iş uygulamalarını şirket bünyesinde yaygınlaştırması adına şirket genelinde etik konular kapsamında eğitim verilmesi beklenmektedir.

Yasal Uyum

Tüm Borusan ekosistemi, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına, kendileri ve işleri ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve diğer resmi düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları kapsamında kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemeler ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve Rekabet Kurulu kararları kapsamında rekabet hukukuna dair düzenlemeler de bu kapsamdadır. Borusan’ın tedarikçileri başta Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası olmak üzere çalışmalarıyla ilgili tüm kurumsal ve proje politika, prosedür ve planlarına tam uyum göstermekle sorumludur

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Borusan tedarikçileri, Borusan tarafından kendileri ile paylaşılan verilerin işlenme ve muhafaza edilme süreçlerini hukuka uygun olarak gerçekleştirmek, gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak ve yürürlükte olan veri gizliliği mevzuatının öngördüğü ilke, esas ve usullere uyum içerisinde süreçleri yürütmekle yükümlüdür. Tedarikçiler, Borusan’a ait verileri ve gizli bilgileri kendi çıkarları ya da diğer kişi ve kurumların çıkarları için kullanmaz.

Bilgi, en kritik varlık kategorilerinden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla tedarikçiler verileri yasalara uygun ve sorumlu bir şekilde işlemek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek ve verilerin etkin bir şekilde korunmasını ve yalnızca meşru amaçlar için kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Bu gereksinime uygunluğu göstermek için tedarikçiler, veri güvenliğine dair Borusan Turuncu Rehber’de ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nda yer alan ilke ve beklentilerin veya benzerlerinin politikalarına ve/veya iş uygulamalarına dahil edildiğine dair belge kanıtı sunabilmelidir.

Borusan, tedarikçilerinden yönetişim katmanı altında yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet, Etik, Yasal Uyum, Veri Güvenliği ve Gizliliği alt konularına ilişkin etik dışı davranışların önlenmesi amacıyla kendi bünyelerinde gerekli kontrol mekanizmalarına sahip olmalarını ve herhangi bir şüpheli veya gerçekleşen ihlali mümkün olan en kısa sürede Borusan’a bildirmelerini zorunlu tutmaktadır. İhlal tespit edilmesi durumunda tedarikçilerin ilgili aksiyon planlarını Borusan yetkilileri ile paylaşmaları gerekmektedir.